firewall

Gizlilik İlkeleri - Çerez Politikası

GİZLİLİK İLKELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSELVERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ!

 

Anayasa’daöngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinkorunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’dekabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

 

Yürüttüğümüzfaaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından VeriSorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgilerinizaşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek,güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3.Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek veKVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişiselverilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

 

Kişiselverilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamındaişleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgiliotoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerineuymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmeningereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

 

www.opencartmarketi.com;müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. www.opencartmarketi.comsunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteriprofillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyene-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgilervasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devametmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Kişiselverilerin işlenme amacı aşağıdaki şekildedir;

 

Websitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlikbilgilerini teyit etmek,

İletişimiçin adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleritahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleriyapabilmek,

Elektronik(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt vebelgeleri düzenlemek,

Mesafelisatış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleritahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Kamugüvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamugörevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimizedaha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarınıdikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkındamüşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Müşterimemnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapanmüşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamdaanlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamdaanketler düzenlemek,

Anlaşmalıkurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimizile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasalyükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğanhaklarımızı kullanabilmek

Bu kişiselveriler www.opencartmarketi.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açıkrızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ilebilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Yukarıdabelirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar:Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışıiştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliğiyaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğinizortaklar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isterizki KVKK gereği organikbağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük birhassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınmakta bütün 3.Kişiler ile yazılı taahhütler de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar içerensözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılmaktadır.

 

Kişiselverilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları,mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişiselverileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızalarının alınması iletoplanabilir

 

KVKK’nın 11.maddesi gereği haklarınız: www.opencartmarketi.com’ye başvurarak, kişiselverilerinizin;  a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgitalep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e)eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılanişlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analizedilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararıngiderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel VeriSaklama Süresi

 

6698 sayılıKanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler,şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonimhale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlükayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebinizüzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İlgilitalepleriniz için bize çağrı merkezimiz üzerinden 0534 976 58 96 veya ahmetkucuk43@gmail.com  e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.


 ÇEREZLER HAKKINDA

Opencartmarketi.com - Küçükoğlu Bilişim - Web Hizmetleri olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

ÇEREZ NEDİR?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

ÇEREZLER NEDEN KULLANILIR?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Opencartmarketi.com - Küçükoğlu Bilişim - Web Hizmetleri TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER

Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Aşağıda web sitemizde kullanılmakta olan çerezlere ilişkin bilgileri içerir tabloya ulaşabilirsiniz:

Çerez KaynağıKısa AçıklamaÇerezlerin Görüntülendiği YerlerTanım
Google AnalyticsBu çerez site üzerindeki hareketleri inceleyen çerezdirTüm sayfalardaBu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Google Dönüşüm TakibiBu çerez, kullanıcı AdWords reklamına tıkladıktan sonra çerezin bulunduğu sayfalara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir.Tüm safalardaKullanıcıların siteyi ne şekilde kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezdir. Performans çerezleri özellikle sitenin en fazla kullanılan alanlarını tanımlamamıza olanak verir.

GOOGLE ANALYTİCS

Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google’a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez ‘__ga’ çerezidir. Google Analytics, web sitesi kullanım istatistiklerini raporlamaya ek olarak, yukarıda açıklanan reklamcılık çerezlerinden bazılarıyla birlikte Google mülklerinde (Google Arama gibi) ve web genelinde size daha alakalı reklamlar göstermeye yardımcı olmak için de kullanılabilir. Analytics çerezleri ve gizlilik bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinin

GOOGLE DÖNÜŞÜM TAKİBİ

Dönüşüm izleme, bir müşteri reklamınızla etkileşim kurduktan sonra neler olduğunu gösteren ücretsiz bir araçtır. Bu araç sayesinde, müşterinin ürün satın alma, bülteninize kaydolma, işletmenizi telefonla arama veya uygulamanızı indirme işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini görebilirsiniz. Değerli olarak tanımladığınız bir işlemin müşteri tarafından gerçekleştirilmesine dönüşüm adı verilir.